Copyright

Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van dit weblog te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Dit weblog en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van de beheerder. Het is niet toegestaan om dit weblog of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de beheerder.  Hoewel de beheerder alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie of berichten van derden die via internet worden verzonden. Bepaalde (hyper)links in dit weblog leiden naar andere weblogs buiten het domein van de beheerder. Deze zijn geen eigendom van beheerder, maar louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden verlaat men WEBJOURNAAL.

Hoewel de beheerder uiterst selectief probeert te zijn ten aanzien van weblogs of websites waarnaar verwezen wordt, kan hij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, nog voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Beheerder sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of verband houdt met de bezochte websites of weblogs buiten het domein van WEBJOURNAAL

De beheerder van dit blog behoudt zich daarnaast het recht voor om berichten en/of reacties van bezoekers zonder opgaaf van redenen te weigeren of in te korten.

De manier waarop er gereageerd wordt op verhalen weerspiegelt op geen enkele manier de mening van de beheerder van dit blog. Die staat volledig los van de inhoud van de reacties. De verantwoordelijkheid daarvoor komt volledig voor rekening van de schrijver.